స్వీప్స్టేక్స్

వీల్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ ప్రోమ్ అధికారిక స్వీప్స్టేక్స్ నియమాలు

వీల్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ ప్రోమ్ అధికారిక స్వీప్స్టేక్స్ నియమాలు

స్వీప్స్టేక్స్బ్యూటీ స్మార్టీస్ 2015 పోటీ నియమాలు

బ్యూటీ స్మార్టీస్ 2015 పోటీ నియమాలు